Kiểm soát chất lượng

Kiểm tra rò rỉ

tĩnh

  • UDK 050   Kiểm tra rò rỉ kinh tế - 1 đầu
  • UDK 055   Kiểm tra rò rỉ kinh tế - 1 đầu
  • UDK 060   Kiểm tra rò rỉ trống - 1 đầu
  • UDK 250   Máy kiểm tra rò rỉ - 1 đầu
  • UDK 310   Kiểm tra rò rỉ - nhiều đầu
  • UDK 500   Máy kiểm tra rò rỉ IBC
TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?