DSW200

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by
DSW200 - Bộ chuyển làn 1 thành 2 làn

Bộ chuyển làn - 1 thành 2 làn

Bộ chuyển làn này chia 1 dòng đến thành 2 dòng đi. Bằng cách này, bạn có được tốc độ chai phù hợp (không vượt quá tốc độ chai tối đa trên mỗi làn).

DSW600

Thứ tư, 26 Tháng 3 2014 by
DSW600 - Bộ chuyển làn tốc độ cao 1 thành 6 làn

Bộ chuyển làn tốc độ cao - 1 thành 6 làn

Bộ chuyển làn này chia 1 đường vào thành 6 đường đi. Bằng cách này, bạn sẽ có được tốc độ chai thích hợp (không vượt quá tốc độ chai tối đa trên mỗi làn đường). Tổng tốc độ: 30–72K BPH!

TOP

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CỦA BẠN?